คลังสื่อดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติและเอกลักษณ์ไทย
เวลาปัจจุบัน: วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: 9.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ: 02 283 4712

ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

สืบค้นรายการบรรณานุกรมโดยใส่คำที่ต้องจากประเภทคำค้นด้านล่างนี้

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๑ เสด็จขึ้นครองราชย์)สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๑๑ การพระราชกุศลสร้างและปฏิสังขรณ์พระอาราม)สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๑๐ เสรีภาพในการนับถือศาสนา)แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒สารคดีเอกลักษณ์ของชาติ รายงานข่าวและสารคดีจากเมืองไทย พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ม้วนที่ ๙๖สารคดีพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ประเทศอังกฤษ ม้วนที่ ๒๒๕แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐